Abacus NET

Programski paket Abacus NET je namenjen automatizaciji prodajnih mesta u maloprodajnim i veleprodajnim objektima. Program je u potpunosti prilagođen aktuelnim izmenama zakona o fiskalnim kasama - Zakon o elektronskoj fiskalizaciji u Srbiji 2022. godine (onlajn fiskalne kase). Svi dokumenti imaju mogućnost automatskog knjiženja. Podaci o artiklu unose se pomoću bar koda ili tastature. Abacus NET Vam omogućava da sve neophodne podatke o artiklima unesete preko kalkulacije, čime postižete "real time" komunikaciju sa kasom. U programu je implementirana TK-knjiga, KEPU, KIR, KPR, izvodi otvorenih stavki, kartice komitenata i robe, PDV obrazac kao i ostali finansiski i robni izveštaji. U program možete uvesti izvode iz banke i tako automatizovati proces izrade kartice komitenata. Abacus NET se može izvršavati na pojedinačnim računarima i u mreži.Kako bi bio usaglašen sa zahtevima nove fiskalizacije AbacusNet ima nove funkcije kao što su izdavanje avansnih računa koje je sada obavezno preko fiskalne kase. Programski paket Abacus NET se može naručiti u odvojenim modulima(veleprodajni modul, maloprodajni, finansijski, modul osnovnih sredstava, modul proizvodnja) sa i bez podrske za štampanje fiskalnih računa.

My Accountman

Program My Accountman je namenjen korisnicima koje žele brzo I jednostavno da izdaju fakture, odštampaju fiskalni račun, evidentiraju zaduženje I razduženje svojih komitenata(kroz evidenciju izvoda)…Podaci o artiklu unose se pomoću bar koda ili tastature. My Accountman vam omogućava da sve neophodne podatke o artiklima unesete preko kalkulacije čime postižete "real time" komunikaciju sa kasom. U skladu sa najnovijim propisma program ima mogućnost rada sa fiskalnim štampačima (Galeb,Kolibri, Sharp, Comtrade, Partner). My Accountman se može izvršavati na pojedinačnim računarima i u mreži.

ShakerNET

Program Shaker je namenjen brzom i lakom evidentiranju dnevnog prometa u ugostiteljskim objektima (knjiga dnevnog prometa ugostitelja). Program podržava rad sa više ugostiteljskih objekata. Navedeni program takođe služi za brzo i lako evidentiranje prometa po konobarima , kao prometa kuhinje i sanka odvojeno, lager liste , kartice artikala i mnoge druge izveštaje. Prgram ima podršku za široki spektar fiskalnih kasa. Shaker se može izvršavati na pojedinačnim računarima i u mreži. Program je u potpunosti prilagođen aktuelnim izmenama zakona o fiskalnim kasama - Zakon o elektronskoj fiskalizaciji u Srbiji 2022. godine (onlajn fiskalne kase). Svi dokumenti imaju mogućnost automatskog knjiženja. Podaci o artiklu unose se pomoću bar koda ili tastature. Shaker NET Vam omogućava da sve neophodne podatke o artiklima unesete preko kalkulacije, čime postižete "real time" komunikaciju sa kasom. Shaker NET predstavlja softverski ESIR i uz sertifikovan softverski LPFR + BE, čini kompletan EFU. Program za prodaju Shaker NET je kompletano resenje za fiskalizaciju računa, a izdati fiskalni računi sadrže obavezan QR kod. Za detaljnije informacije molimo Vas da nas kontaktirate putem mail-a (office@shroomssoft.net) ili telefona 011-8722-555.

Shrooms Ambulanta

Programski paket Shrooms Ambulanta je namenjen prevashodno za primarnu zdravstvenu zastitu, po vazecim zakonima o zdravstvenoj zastiti Republike Srbije, a u skaldu sa zahtevima ministarstva zdravlja i republickog fonda za zdravstveno osiguranje. Ovaj programski paket omogucuje evidenciju elektronskog kartona pacijenta,uvid u istorije epizoda nege, pregled propisanih lekova u toku lecenja pacijenta , ampulirane terapije,uputa,medicinskih pomagala,bolovanja kao i fakturisanje usluga u primarnoj zdravstvenoj zastiti….. Pogramski paket se sastoji od sledecih modula: -Kurativa ( vodjenje elektronskog kartona pacijenta). -Preventiva ( sve preventivne posete kao I karton imunizacije za pa cijenta od dana rodjenja). -Administracija (sadrzi RIL, fakturisanje zdravstvenih usluga,kvalitet rada lekara,statistike vezane za registrovane pacijente ,SI6 obrazac kao I mnoge druge statisticke izvestaje o radu odredjene sluzbe, medicinskog tima ,odnosno kompletne zdravstvene ustanove).

Plate (Payment)

Program za obračun plata je prilagođen najnovijim zakonskim propisima za obračun plata radnika. Obračun može da se radi za neograničen broj radnika, koji mogu raditi u proizvodnji, režiji ili kombinovano. Svi podaci se unose sa izveštaja ili karneta. Program sam preračunava sate u bodove ili koeficijente, kao osnovu za dalje obračune. Obračun plate je moguće obaviti za jednu ili više isplata mesečno, prilikom čega je ostvarena povezanost isplata zbog obračuna poreza. Obračun je moguće izvršiti sa Bruto ili Neto osnove. Program sam obračunava kredite do njihove isplate za radnike koji ih imaju. Automatski se obračunavaju doprinosi, porezi, samodoprinosi, razne obustave, bolovanja i ostale naknade. Omogućena je štampa isplatnih listića, isplatnih spiskova, rekapitulacija primanja, rekapitulacija doprinosa i poreza po stopama, poreski izveštaj radnika i drugi izveštaji. Svi potrebni virmanski nalozi se automatski formiraju i na kraju se štampaju.

Easy start

Navedeni softverski paket služi za vodjenje poslova vezanih za autoskole, a pod tim podrazumevamo sledece stavke: -evidenciju kandidata, a zatim vođenje računa o validnosti dokumentacije kandidata i blaogvremena upozorenja 15 dana unapred u slučaju kada neki dokument izlazi iz roka važnosti -finansijska zaduženja kandidata, kompletnu evidenciju svih uplata i dugovanja -evidencija vozila, šestomesečne provere, servisi, automatizovana evidencija -evidencija zaposlenih i kompletan uvid u njihovu dokumentaciju -zakazivanje ispita sa automatizovanim prijavljivanjem kandidata na iste -laka pretraga podataka o ispitima i kandidataima -štampanje uverenja, potvrda, zahteva za izdavanje vozačke dozvole, kartona kao i spiskova kandidata prijavljenih za ispit i spiskova kandidata koji su položili ispit , takođe i štampanje uplatnica za administrativne takse za svakog kandidata...

Gradjevinski list

Navedeni programski paket služi za kompletno vođenje projekata u građevinarstvu sa već unapred definisanim građevinskim normama i sa njim je moguće izvesti sledeće operacije: -Brza i jednostavna izrada predmera i predracuna -Unos dokaznica mera za listove građevinske knjige -Izradu privremenih i okončanih situacija -Rekapitulacije situacija -Vođenje evidencije o depozitima i avansnim uplatama -Izradu racuna za privremene i okoncane situacije Program funkcioniše tako što se unesu podaci predmera i predračuna sa ugovorenim cenama i količinama , a potom kada se radovi izvedu unesu se ostvarene količine koje zatim programu omogućavaju da automatski kreira situacije i račune.

Mehanic

Programski paket "Mehanic" je u potpunosti prilagođen potrebama pravnih ili fizičkih lica koja pružaju usluge servisiranja i održavanja (auto-mehaničari, auto placevi, TV servisi...), kao i evidenciju prodatih elemenata i trajanju njihove garancije. Neke od prednosti programa su jednostavno i brzo evidentiranje i praćenje potraživanja i dugovanja (kada i koliko se određeni komitent zadužio, po kom radnom nalogu, odnosno računu, koliko je uplatio i kada...), pregled raspoloživog lagera, kompletnu istoriju kretanja artikala kroz magacin (kada je ušao i po kojoj ceni, kada je izašao i po kojoj ceni, koji komitent je kupio...), pregled zakazanih servisa (kada komitentu ističe registracija, kada je potrebna zamena određenih elemenata...)... Takođe, velika prednost ovog softverskog paketa je i u njegovoj izuzetno lakoj upotrebi i pristupačnoj ceni.

VET soft

Navedeni softverski paket služi za vođenje evidencije o pacijentima u veterinarskoj ambulanti i to: -kompletnu evidenciju pacijenata(ime, rasa, vrsta,starost, boja dlake, pol, podaci o vlasniku.......) -evidenciju podataka o obeležavanju ljubimca -izdavanje pasoša -vođenje kartona pacijenta odnosno evidenciju svih poseta ambulanti -evidenciju podataka o vakcinacijama i izdavanje potvrda za iste -vođenje evodencije o parazitozama -na osnovu uredbe Vlade Srbije a koja se odnosi na obavezno uvođenje fiskalnih kasa za navedenu granu programski paket Vet-Soft je moguće povezati sa fiskalnim štampačima,što dalje olakšava rad sa istim ( automatizovano vađenje izveštaja iz kase, laka promena cene , dodavanje novog artikla u kasu, brza, laka i efikasna upotreba kase...) UZ SVAKU KUPLJENU KASU NAVEDENI PROGRAMSKI PAKET JE BESPLATAN.

Wellness

Ovaj softver namenjen je za vodjenje spa –wellness centara i sadrži module koji obuvataju poslove vezane za menadzment unutar centara, finansijko poslovanje, kao i evidenciju termina u centru uz pomoć tripod rampi. Svi ovi poslovi propraćeni su odgovarajućim izveštajima kao i podsistemima za upozorenje o istecima članarina i kartica putem SMS poruka ili email-a. Takodje, ovaj software ima podršku za više različitih tipova kasa i fiskalnih printera.

Aqua bill

Softver namenjen za obračun utroška vode I korišćenja ostalih specijalizovanih usluga u vodovodima, sastoji se iz dva modula, tehnički I finansijski. Tehnički deo ubuhvata kreiranje plana očitavanja, daljinsko očitavanje, evidenciju korisnika I mernih mesta, reklamacije, kvarovi , podrška sa PDA uredjaje, sirok dijapazon izveštaja… Finansijski modul obuhvata obračun kamate I popusta, generisanje opomena, utuženja I isključenja kao I generisanje reprograma duga. Navedeni modul podržava automatski uvoz uplata iz banaka I poste. Svi ti parametri koriste se na kraju meseca za konačni obračun usluga I utrošaka vode sto je ispraćeno I odgovarajućim finansijskim izveštajima.

Scout pro

Ovaj softver namenjen je agencijama I trenerima za praćenje učinka pojedinaca I celog tima na fudbalskim utakmicama , sto podrazumeva praćenje njihovog razvoja u odredjenom vremenskom periodu. Software obuhvata module za skautovanje ceilih utakmica ili pojedinaca na odredjenoj utakmici. Svi ovi podaci se obradjuju na serveru I iz nijh proizilazi širok dijapazon izveštaja.

Spa NET

Softver namenjen poslovanju motela I hotela.Program je u potpunosti prilagođen aktuelnim izmenama zakona o fiskalnim kasama - Zakon o elektronskoj fiskalizaciji u Srbiji 2022. godine (onlajn fiskalne kase). Paket sadrži module za vodjenje rezervacija po sobama I apartmanima, njihovu zauzetost u odredjenom vremenskom periodu , evidenciju popunjenosti kapaciteta objekta kao I mogućnost povezivanja sa mini barom I razlicitim tipovima fiskalnih kasa I stampača. Velika prednost ovog softverskog paketa je mogućnost povezivanja sa restoranom I vodjenje evidencije o “all inclusive“ opciji. Sve gore navedene operacije prate odgovarajući izveštaji o gostima , boravišnim taksama, kao I o zauzetosti kapaciteta u vremenskim periodima….

Transport PRO

Softverski paket namenjen kompanijama koje vrše usluge prodaje prevoza , kao I onim kompanijama koje vrše prevoz sopstvenim vozilima. Ovaj paket omogućuje precizno vodjenje evidencije o prevoznicama , njihovoj realizaciji I na kraju automatskom fakturisanju. Navedeni paket sadrzi evidenciju o ulazima , kartice prevezenih materijala I tečnosti kao I kartice kupaca I dobavljača. Sistem je maksimalno automatizovan I sadrži veliki broj izveštaja o poslovanju transportnog preduzeća.

Earhiv

Dobrodošli na E-ARHIV
Trajno i bezbedno arhiviranje i upravljanje celokupnom dokumentacijom. Dokumentacija preduzeća ima ključnu ulogu u poslovanju, a mi vam omogućavamo efikasno rešenje za njeno trajno arhiviranje. Otkrijte prednosti našeg E-ARHIVA programa i transformišite način na koji čuvate i upravljate dokumentima.
Zašto E-ARHIV?
1. Digitalizacija dokumentacije: Eliminišite nered od papira i pređite na elektronski oblik arhiviranja. Sveobuhvatan sistem digitalizacije čini vaše dokumente lako dostupnim i pretraživim.
2. Bezbednost podataka: Zaboravite na probleme s bleđenjem papira ili gubitkom dokumenata. Naša E-ARHIVA pruža sigurno skladištenje, sprečavajući gubitke i oštećenja.
3.Efikasno upravljanje: Ubrzajte procese validacije, distribucije i razmene dokumenata. Uz precizne pravilnike pristupa, vaša dokumentacija će biti pod kontrolom.
4. Isplativost: Program se brzo isplati kroz uštede u štampi, smanjenje vremena potrebnog za validaciju i distribuciju dokumenata, kao i očuvanje resursa.
Kako E-ARHIV funkcioniše?
1. Elektronska arhivacija: - Izvršite digitalizaciju celokupne dokumentacije. - Čuvajte je na bezbednom mestu.
2. Upravljanje dokumentacijom: - Validirajte, razmenjujte, pretražujte i kontrolišite pristup. - Održavajte efikasnost i transparentnost u radu sa dokumentima.
3. Isplativost: - Uštedite na štampanju. - Smanjite vreme potrebno za validaciju i distribuciju dokumenata. - Eliminišite izgubljene dokumente.
Zašto odabrati E-ARHIV?
- Podrška: Pružamo obuku korisnika i profesionalnu tehničku podršku 24/7. Zakažite besplatnu prezentaciju i otkrijte kako E-ARHIV može unaprediti vaše poslovanje!

Sve na jednom mestu...

Shrooms SOFT Vam nudi modularna rešenja, jednostavna za upotrebu i nadogradnju prema Vašim zahtevima.

je firma koje se prevashodno bavi izradom softvera i web prezentacija.
Takođe Shrooms Soft pruža usluge servisa i održavanja računara i računarskih mreža...

Abacus PRO, My Accountman, Shaker, Pharma Logic, Payment, Građevinski list, Vet SOFT, Mechanic, Easy Start, Pro Scout...

Stalnim usavršavanjem i praćenjem novih tehnologija u izradi web prezentacija pružamo maksimalno kvalitetnu uslugu na polju web dizajna...

Prodaja i servis svih brendova fiskalnih kasa, kao i implementacija celokupnog POS sistema (softver, fiskalna kasa, barcode...)